Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Symbiotyczność tworzenia VOL.2
[Self Cells Portrait]

2020, inkubator, bio-art, art&science – w formie dokumentacji wideo

kamera i montaż: Michał Popczyk
tekst i tłumaczenie: Jowita Nowakowska-Gołacka, Elvin Flamingo 
Muzyka pochodzi z projektu Symultaniczna Hybryda Muzyki Improwizowanej z Bioartem {SHMIB} – Elvin Flamingo (2016-2017) we współpracy z Ireneuszem Wojtczakiem oraz Kamilem Paterem.

Opis pracy

Symbiotyczność tworzenia VOL.2 jest kontynuacją naszego sposobu myślenia o współtworzeniu i współcodzienności. Z naszej idei symbiotyczności wynika zatem – realizowany w projekcie – postulat zejścia artysty z pozycji demiurga oraz odejścia naukowca od pozycji wszechwładcy. Podtytuł tej pracy to Self Cells Portrait, a będący jej centrum inkubator ma na imię INKU i jest płci żeńskiej.

Nasz projekt podkreśla, że jako ludzie nie możemy być niczego pewni – a już na pewno, że nie możemy być pewni własnej dominacji w świecie. COVID-19, podobnie jak niezbadane wcześniej wirusy, swoją inteligencją przewyższa zarówno tę ludzką, jak i rzekomo istniejącą już sztuczną inteligencję. W naszym projekcie staramy się udowodnić, że świat mikroorganizmów nie jest oddzielony od świata ludzi – dysponujemy tylko jedną, wspólną rzeczywistością, w której z pewnością nie jesteśmy bogami. W jaki sposób nasza praca odnosi się do europejskich priorytetów? Jak INKU odnosi się do kultury, społeczeństwa, nauki i technologii? Jesteśmy pewni, że to nie do nas, lecz do Bio-Inteligencji należy odpowiedź na te pytania.

To nie my, ludzie, jesteśmy w centrum i to nie mikroorganizmy krążą wokół nas. Jest odwrotnie – to my krążymy wokół nich. To bakterie i wirusy są centrum świata, rdzeniem ewolucji.

Pojawienie się w laboratorium inkubatora jest zaproszeniem naukowców do zmiany sposobu myślenia o obiektach biologicznych takich jak komórki, na których pracujemy czy białka, które badamy. To one współtworzą doświadczenia, które wykonujemy na co dzień, to one są częścią symbiotyczności. Tym samym przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o nas samych.

W inkubatorze hodowane są teraz komórki bakteryjne oraz wykonywane są niektóre etapy doświadczeń inkubacji komórek ludzkich. Eksperymenty wykonywane są w ramach naszych projektów: Newbioteryt-E60, Trillions of Cells oraz N-Cave.

Komórki zwierzęce, mikroorganizmy i wirusy są Aktorami na tym samym poziomie, na którym „my” nimi jesteśmy. A „my” znaczy dokładnie to samo co komórki zwierzęce, mikroorganizmy i wirusy. W ten sposób w projekcie znajdujemy również odniesienia do Actor-Network Theory (ANT) Bruno Latoura.

W tej pracy konfrontujemy brutalizm i agresję inkubatora INKU z delikatnością tego, czego on broni i czemu stwarza idealne warunki do życia. Ta delikatność to mikroorganizmy, komórki zwierzęce, wirusy i białka.

Podobnie jak miłość i nienawiść, ta konfrontacja potrafi w jednym momencie zainicjować zamianę delikatności w brutalizm i niebezpieczną agresję, a brutalizm w bezbronną delikatność.

Świat mikrobiologii jest w tym ujęciu współtwórcą dzieła sztuki. A to dzieło nie jest artefaktem wstawionym do galerii, lecz żywym, symbiotycznym organizmem pracującym bez względu na miejsce, w którym się znajduje. Może to być zarówno cell-lab, konferencja naukowa, jak i wspomniana przestrzeń ekspozycji dzieł sztuki.

Biogram

fot. Bartek Sadowski

Elvin Flamingo (dr Jarosław Czarnecki) – artysta sztuk wizualnych, wykładowca na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w latach 2016-2019 pełnił funkcję prodziekana ds. Intermediów. Realizuje projekty intermedialne z pogranicza sztuki, biologii i technologii. Najważniejszą pracą Elvina Flamingo jest projekt Symbiotyczność tworzenia (2012-2034). Praca oparta jest na hodowli mrówek w specjalnie zaprojektowanych przez artystę inkubatorach i odwołuje się do destrukcji i tworzenia od nowa, do pozycji twórcy w kontekście żywych megalopolis tworzonych przez mrówki. Praca została nominowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Była również tematem pracy doktorskiej Elvina Flamingo. W roku 2020, w duecie z Jowitą Nowakowską-Gołacką, zrealizował projekt Symbiotyczność tworzenia VOL.2 [Self Cells Portrait]. Elvin Flamingo jest założycielem Międzyuczelnianego Koła Naukowego BIO-MEDIA. Wybrane nagrody i wyróżnienia: Grand Prix na Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 Draft Systems; nagroda krytyków na Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure; Collide Shortlist Arts@CERN, Szwajcaria; zaproszenie do konkursu Polski Pawilon Biennale w Wenecji 2019.

Jowita Nowakowska-Gołacka – doktorantka w katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Studentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z biologią komórki, biochemią oraz neurobiopsychologią. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii UG. Jej praca badawcza dotyczyła charakterystyki wirusów bakteryjnych izolowanych ze środowiska. Od 2016 roku realizuje pracę doktorską dotyczącą roli białek opiekuńczych w transporcie i degradacji białka β-amyloidu związanego z rozwojem choroby Alzheimera. Członkini Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Autorka dwóch publikacji naukowych. Jest głównym wykonawcą w grancie Narodowego Centrum Nauki oraz laureatką stypendiów organizacji FEBS (Federation of European Biochemical Societies) oraz EMBO (European Life Scientist Organisation). Współtworzy duet naukowo-artystyczny z dr Jarosławem Czarneckim/Elvinem Flamingo. Aktywnie działa w Międzyuczelnianym Kole Naukowym BIO-MEDIA, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie naukowe w obszarze art&science.

fot. Piotr Dowejko

Dorota Androsz oraz Anna Kalwajtys i Artur Lis

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Bang Bang Design (Natalia Marszałek,
Katarzyna Postawka, Katarzyna Zwierzyńska, Żaneta Strawiak)

Beniovska

Karolina Bracławiec

Magda Danaj

Dolne Miasto Pany (Kora Tea Kowalska, Szymon Szyszko)

Joanna Duda

Marcin Dymiter (aka emiter)

Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Joanna Fluder

Gdańsk Necropolitan Orchestra (Maciej Sadowski, Dawid Lipka)

Good Girl Killer (Magda Jędra, Anna Steller)

Filip Ignatowicz

Alicja Karska i Aleksandra Went

Tomasz Kopcewicz

Jacek Kornacki

Anna Królikiewicz

Julia Kul

LASY (Maciej Wojcieszkiewicz, Jacek Prościński)

Aurora Lubos

Honorata Martin

Honorata Martin i Piotr Pawlak

Dorota Nieznalska

Anna Orbaczewska

Patrycja Orzechowska

Magdalena Pela

Jakub Pieleszek

Barbara Piórkowska

Łukasz Ratajczyk

Maciej Salamon

Shoegaze & Dub (Karol Schwarz, Kasia Fortuna, Anna Knoff)

Dominika Skutnik

Iskra

Katarzyna Swinarska

Mariusz Otta

Agnieszka Szreder i Rafał Żwirek

Krzysztof Topolski (Arszyn)

Mikołaj Trzaska i Antoni Trzaska

Dorota Walentynowicz

Olgierd Walicki

Mariusz Waras

Anna Witkowska

Krzysztof Wróblewski

Piotr Wyrzykowski

Tomasz Zabłotny i Paweł Maszota

Grzegorz Zając

Iwona Zając

Marcin Zawicki

Tomek Zerek

Marek Zygmunt

Wystawa Gdańsk 2020

Redefiniowanie zasad funkcjonowania w świecie to fundament „nowej normalności”, jaką przyniosła pandemia koronawirusa. Niepewność, niezgoda, poczucie zagrożenia – ale często również ciekawość – zdominowały krajobraz mentalny czasu kryzysu, który rozpoczął się nagle w marcu 2020 roku. Obszar kultury należy do tych, które ucierpiały najbardziej i które prawdopodobnie najdłużej ponosić będą konsekwencje zaistniałej sytuacji. Z dnia na dzień odwołano festiwale, koncerty, spotkania, wystawy, czyli wydarzenia będące dla artystów i artystek zarówno niezbędnym narzędziem twórczej ekspresji, możliwością silącego kontaktu z odbiorcami, jak i po prostu źródłem utrzymania. W tych okolicznościach Instytut Kultury Miejskiej postanowił zorganizować interdyscyplinarną wystawę on-line Gdańsk 2020, która z jednej strony jest platformą umożliwiającą odpłatną prezentację prac, z drugiej zaś oddaje głos artystkom i artystom komentującym zmieniającą się rzeczywistość.

Cele wystawy

Celem wystawy jest prezentacja prac, które nawiązują do sytuacji niepewności, izolacji, stanu zagrożenia. Pandemia przyniosła kryzys, ale też wytworzyła niezmiernie interesującą – tak z perspektywy osobistego przeżycia, jak i zjawisk obejmujących środowisko i całe społeczeństwo – sytuację emocjonalną oraz wygenerowała wiele esencjonalnych pytań, do których odnoszą się prezentowane tu prace. Co więcej, kontekst pandemii zmienił wydźwięk wielu istniejących już projektów, które również znalazły dla siebie miejsce na wystawie. Jakie były kryteria udziału? Zgłoszenia do udziału w wystawie przyjmowane były w trybie wolnego naboru, w którym udział mogli wziąć artyści i artystki mieszkający w Gdańsku lub twórczo z nim związani. Zgłoszenia mogły być przesyłane zarówno przez twórców indywidualnych, jak i kolektywy artystyczne. Wyboru dokonywano na podstawie przesłanego opisu pracy, komentarza tłumaczącego, w jaki sposób wpisuje się ona w temat wystawy oraz – w przypadku prac istniejących – dołączonego pliku cyfrowego. W przypadku nowych projektów kluczowy był opis koncepcji oraz możliwość realizacji w wymaganym terminie. Dozwolone było zgłaszanie prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie, wymogiem pozostawała jedynie możliwość zaprezentowania projektu w trybie on-line.  

Wyniki naboru

W wyniku naboru trwającego od 10 do 21 kwietnia wpłynęło łącznie 437 zgłoszeń, z których kilkuosobowa komisja wybrała 50 prac prezentowanych w wystawie. Wystawę można oglądać od 3 czerwca 2020 roku pod adresem www.gdansk2020.eu.

Budżet wystawy

Część budżetu wystawy przeznaczona na honoraria artystów i artystek to 100 000 zł. Środki te pochodzą z budżetów wydarzeń Instytutu Kultury Miejskiej, z których organizacji instytucja była zmuszona zrezygnować.